Tài liệu ISO

MỤC LỤC HỒ SƠ ISO

1. SỔ TAY CHẤT LƯỢNG (ISO 9001:2009)

2. CÁC QUY TRÌNH

Trường Đại học An Giang

 • Quy trình xem xét của BGH                                                                    QT01
 • Quy trình kiểm soát tài liệu                                                                     QT02
 • Quy trình kiểm soát hồ sơ                                                                      QT03
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp                                                  QT04
 • Quy trình đánh giá nội bộ                                                                       QT05
 • Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa                                         QT06
 • Quy trình bổ sung - biên mục                                                                 QT63
 • Quy trình lưu thông                                                                                 QT64
 • Quy trình thực hiện dự án chuyển giao kỹ thuật, công nghệ                  QT69
 • Quy trình thực hiện một nghiên cứu khoa học                                        QT70

3. CÁC HƯỚNG DẪN

3.1. Chính sách chất lượng

3.2. Sơ đồ tổ chức

3.3. Mô tả công việc

3.4. Mục tiêu chất lượng

3.5. Kế hoạch thực hiện

3.6. Quy định cách ghi mã số đề tài – dự án

4. CÁC DANH MỤC

4.1. Danh mục Tài liệu bên ngoài

4.2. Danh mục Tài liệu nội bộ

4.3. Danh mục Hồ sơ

4.4. Danh mục Phương tiện cần bảo trì

5. TÀI LIỆU KHÁC

5.1.  Lịch bảo trì các phương tiện

5.2.  Nhật ký bảo trì phương tiện

5.3.  Danh sách nhà cung ứng (Giảng viên thỉnh giảng)

5.4.  Danh sách nhà cung ứng (Chuyên gia Nghiên cứu)

5.5.  Danh sách nhà cung ứng (Nông dân tham gia đề tài - dự án)

5.6.  Phiếu đánh giá nhà cung ứng (Giảng viên thỉnh giảng)

5.7.  Phiếu đánh giá nhà cung ứng (Chuyên gia Nghiên cứu)

5.8.  Phiếu đánh giá nhà cung ứng (Nông dân tham gia đề tài - dự án)

5.9.  Bảng hướng dẫn đánh giá nhà cung ứng (Giảng viên thỉnh giảng)

5.10. Bảng hướng dẫn đánh giá nhà cung ứng (Chuyên gia Nghiên cứu)

5.11. Bảng hướng dẫn đánh giá nhà cung ứng (Nông dân tham gia đề tài - dự án)

6. CÁC MẪU CỦA Trung tâm NC PTNT

7. ĐƯỜNG LINK ĐẾN ISO TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Đối tác

Thống kê

 • Lượt truy cập 43,391

Đăng nhập